Flaga Polski Flaga Uni Europejskiej
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Grafika BIP

Świetlice Wsparcia Dziennego

Świetlice Wsparcia Dziennego

Działalność świetlic


 
O świetlicach

Świetlica Wsparcia Dziennego
o Charakterze Opiekuńczym
„ISKIERKA”
ul. Wł. Jagiełły 1
43 – 155 Bieruń
tel. 32 708 01 31

Świetlica Wsparcia Dziennego
o Charakterze Opiekuńczym
„NADZIEJA”
ul. Homera 34
43 – 150 Bieruń
tel. 32 708 01 30

Świetlice Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym są częścią struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu i realizują postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Świetlica „Iskierka” powstała 1999 roku, a świetlica „Nadzieja” w roku 2001 początkowo jako świetlice socjoterapeutyczne, następnie jako świetlice profilaktyczno – wychowawcze. Od 1 stycznia 2012 roku placówki te zmieniły nazwę na Świetlice Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym zgodnie z obowiązująca ustawą. Placówki te przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej (od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do momentu jej ukończenia lecz nie dłużej niż do ukończenia 15 roku życia). Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. dzieci przyjmowane są do Świetlic bez skierowania. Przy przyjęciu dziecka wymagane jest uzupełnienie i podpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów dokumentów, które można pobrać w placówkach.

Celem i zadaniem Świetlic Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym w Bieruniu jest:
· Organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań podopiecznych.
· Objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami wychowawczymi oraz profilaktycznymi.
· Udzielanie dzieciom pomocy w nauce, również z trudnościami uczenia się i przyswajania wiedzy.
· Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci.
· Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów emocjonalnych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych.
· Pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych, osobistych dziecka.
· Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny.
· Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją.
· Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci.
· Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie.
· Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
· Dożywianie dzieci.
· Tworzenie klimatu sprzyjającego powstawaniu więzi wśród dzieci, uczenie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
· Rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej.
· Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i kulturalnych.
· Kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o własne zdrowie.
· Uczestniczenie w imprezach kulturalnych.
· Współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny.
· Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w zakresie wzmacniania ich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych.

Świetlice Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „ISKIERKA” i „NADZIEJA” w Bieruniu czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 w dniach nauki szkolnej oraz w godz. od 7:30 do 15:30 w dniach wolnych od nauki szkolnej.

Karta zgłoszenia dziecka (190KB)

Zapraszamy do śledzenia działalności naszych świetlic na fanpage
adres: www.facebook.com/BierunskieSwietlice

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny
docx 2024-01-12 POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W RAMACH STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH OBOWIĄZUJĄCA W ŚWIETLICACH WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W RAMACH STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH OBOWIĄZUJĄCA W ŚWIETLICACH WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU 678.02KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-07-19 14:15
Aktualizacja publikacji
Sławomir Szabrański 2023-08-02 14:13
Wytworzenie publikacji
Michał Kucz 2023-08-02 14:13
Zatwierdzenie
Michał Kucz 2023-08-02 14:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry