Flaga Polski Flaga Uni Europejskiej
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Grafika BIP
Strona główna/Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, z siedzibą w Bieruniu 43-155, ul. Wł. Jagiełły 1, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Iwoną Grabowską, email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, tel. 32 216 21 76 wew. 140.
 3. Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane są na podstawi obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator danych podpisał umowę powierzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane te są przetwarzane a następnie do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2023-06-05 15:50
Wytworzenie publikacji
IntraCOM 2023-06-05 15:50
Zatwierdzenie
IntraCOM 2023-06-05 15:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry