Flaga Polski Flaga Uni Europejskiej
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Grafika BIP
Strona główna/Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Zajmuje sie udzielaniem pomocy w formie szeroko pojętej pracy socjalnej i wsparcia, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, podejmowania interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu swoich ról  i  zadań społecznych oraz znajdujących sie sytuacjach kryzysowych, w tym osób, co do ktorych istnieje podejrzenie, że zostały dotkniete przemocą domową. Zajmuje sie opracowaniem i realizację, bąź wspóldziałaniem w realizacji programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Wspierania Rodziny, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Miasta Bierunia. Zajmuje sie także  wspieraniem rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi poprzez  działalność  asystenta rodziny oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym. Organizuje i realizuje  pracę  z rodziną zmierzającą do poprawy funkcjonowania rodziny i osiągnięcia pełni jej samodzielności, radzenia sobie z bezradnością, wspierając powrót dzieci z pieczy zastępczej do ich rodzin biologicznych.

W strukturze Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny  funkcjonuje:

Asystent Rodziny.

Od 2012 roku w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu rodziny, mające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych
i wychowawczych, są wspierane przez asystentów rodziny, którzy pomagają w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką
i wychowaniem małoletnich dzieci. Zadaniem asystenta jest pomoc rodzicom w wypełnianiu ról społecznych, w taki sposób, aby nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną. Jeśli natomiast dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta
są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nałożyła na gminy nowe obowiązki w zakresie pomocy rodzinom przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawczych. Powierzając asystentowi pracę z rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę
do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do Dyrektora ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest przede wszystkim udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Oznacza to pomoc bardzo wszechstronną – od pomocy w codziennych obowiązkach domowych – uczeniu racjonalnego gospodarowania, żywienia, sprzątania itp. do pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia, załatwianiu spraw urzędowych. Asystent rodziny pracuje z całą rodziną, ponieważ problemy poszczególnych jej członków wymagają systemowego podejścia. Najczęściej praca z rodziną zaczyna się od rozwiązywania jej problemów socjalnych. W dalszej kolejności rozwiązywane są konflikty, które występują w rodzinie. Bez ich rozwiązania często trudno wyeliminować uzależnienia, przemoc czy zaniedbywanie dzieci. Podejmowane działania przez asystenta w ramach współpracy z rodziną mają przede wszystkim na celu wzbudzenie w rodzinie wiary w swoje możliwości, które do tej pory uznawane były przez nich za niemożliwe.

Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień

Do zadań którego  należy w szczegolności:

- udzielanie informacji o możliwości leczenia uzależnień i współuzależnienia,

- motywowanie do podjęcia leczenia i trwania w abstynencji,

- prowadzenia zajęć profilaktyczno edukacyjnych,

- prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu rozwiązywania problemów  uzależnień i współuzależnienia,

- prowadzenie grup wsparcia, w zależności od stwierdzonych potrzeb,

- współpraca z istniejącymi na terenie miasta instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin,

- świadczenia wsparcia psychologicznego, poradnictwa, prowadzenia indywidualnych i grupowych form wsparcia publicznego,

- wsparcia merytorycznego innych pracowników Ośrodka,

- pomoc prawna.

 

Świetlice Wsparcia Dziennego O Charakterze Opiekuńczym

Które zajmują się  w szczególności wspieraniem rodzin w pełnieniu  funkcji opiekuńczo- wychowawczych, zapewnieniem pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zapobieganiem zachowaniom nieakceptowanym  społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz propagowaniem zdrowego stylu życia, poprawą społecznego funkcjonowania dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, przemocą domową, niepowodzeniami szkolnymi oraz przeciwdziałaniem marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Kontakt: tel. (32) 216-27-88

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-07-19 14:15
Aktualizacja publikacji
Michał Kucz 2023-08-02 14:28
Wytworzenie publikacji
Michał Kucz 2023-08-02 14:28
Zatwierdzenie
Michał Kucz 2023-08-02 14:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry