Flaga Polski Flaga Uni Europejskiej
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Grafika BIP
Strona główna/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu (Komisja) działa w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151),
 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 424),
 3. Uchwały nr VIII/3/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Bierunia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 4. Uchwały nr VIII/4/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia,
 5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Bieruniu.

W składzie zatwierdzonym Zarządzeniem nr B.0050.87.2024 z dnia 27.05.2024 r. Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu:

 • Przewodniczący – Piotr Ćwiękała
 • Z-ca Przewodniczącego – Beata Berger-Styga
 • Sekretarz – Anna Bas
 • Członek – Anna Baron
 • Członek – Szymon Jeleń

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren miasta Bierunia.

Do zadań Komisji należy

Do zadań Komisji należy inicjowanie i monitorowanie działań związanych z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie umiejętności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bierunia,
 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej w Bieruniu,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,


Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 1. Przyjęcie przez Komisję zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151)
  / art. 24 cyt. wyżej ustawy : Osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego /.
 2. Zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 i poddania się leczeniu odwykowemu.


W przypadku jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu odwykowemu:

 1. Skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych.
  Złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.


Kontakt:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu
ul. Wł. Jagiełły 1
43 – 155 Bieruń
Telefon 32 216 21 76
(siedziba w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu)

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-08-07 WNIOSEK na komisję.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
WNIOSEK na komisję.pdf 213.46KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-07-19 14:17
Aktualizacja publikacji
Anna Bas 2024-06-11 09:04
Wytworzenie publikacji
Anna Bas 2023-10-23 16:16
Zatwierdzenie
Anna Bas 2023-10-23 16:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry